Povolenie tréningov

24.04.2020 19:54
Na základe usmernenia k opatreniu ÚVZ SR, vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre motocyklový šport:
 

Povolené dni tréningov:

utorok, štvrtok, sobota, v časoch od 10.00 do 19.00 hodiny

 
Cena za tréning  - jedna motorka  - od kubatúry  nad 85cm3 - 7eur
Cena za tréning - jedna motorka - do kubatúry 85cm (vrátane) - 5eur
 

Pred tréningom je potrebné informovať telefonicky majiteľa trate, nahlásiť počet, jazdcov a doprovodu (meno, priezvisko), dátum a čas.

V prípade neoznámenia a jazdenia bez schválenia, pokuta 20eur.

 
Pri veľmi prašnom teréne, zákaz trénovať.
 

Tréning je umožnený za dodržania podmienok 

 
  • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
  • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m, 
  • skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení, 
  • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre, 
  • športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty, - všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; 
  • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok, 
  • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom, 
  • osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite
  • - prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.
 

Generálny sponzor

https://www.rex-beckov.sk/
 

SPONZORI

Obec Beckov

 

 

STOLÁRSTVO - Martiš

BEKO - M. Nožina

PD Beckov

URBÁNEK Mäso - Lahôdky

WOODLINE - Ing. igor Trúsik